Na osnovu Odluke Izvršnog odbora RSS od 12.12.2015. godine svi klubovi su u obavezi da u 2016. godini izvrše preregistraciju svih takmičara u periodu 01.01. do 31.08.2016. godine.
U navedenom periodu od 8 meseci u upotrebi su sve važeće Takmičarske knjižice koje imaju overu za 2015. godinu (nije potrebno overavati knjižice za 2016. godinu), kao i nove TAKMIČARSKE LICENCE koje će biti u formi kreditnih kartica.
Nove Takmičarske licence imaće rok važenja od 5 godina i neće se vršiti godišnje overavanje. Nakon isteka od 5 godina Takmičarske licence će se obavezno zameniti.

Potrebna dokumentacija za ZAMENU STARIH TAKMIČARSKIH KNjIŽICA:
1. Dostavljena fotokopija važeće Takmičarske knjižice
2. Dostavljena sliku u JPG formatu veličine do 500 kb, putem e-maila na: SRB@fila-wrestling.com ,
3. Uplata takse od 500,- dinara za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore i 200,- dinara za pionire (dostaviti skeniranu uplatinicu)
Napomena: Nije potrebno dostavljanje nove dokumentacije (obrazac registracije / pristupnica i izvod iz matične knjige rođenih / lična karta). Kopija važeće Takmičarske knjižice i uplaćena taksa se mogu dostaviti i u formi slike na meil adresu RSS. U slučaju gubitka Takmičarske licence izdaje se nova licenca uz plaćanje iznosa od 1.000 dinara.
Značajna novina je u tome što u Takmičarskoj licenci nema prostora za overu lekarskih pregleda. Iz tog razloga, predstavnici klubova su u obavezi da na svakom takmičenju imaju:
- individualni lekarski pregled na posebnom obrascu (obrazac se nalazi se u prilogu) ili
- zbirna potvrda o grupnom lekarskom pregledu (obrazac se nalazi u prilogu).
U prelaznom periodu u 2016. godini važeći su lekarski pregledi i oni koji se nalaze u Takmičarskim knjižicama.
Na posebnom obrascu (nalazi se u prilogu) klubovi, kao i do sada, moraju da imaju potvrdu o utvrđenoj POSEBNOJ zdravstevnoj sposobnosti i to za:
- sportisti koji nastupaju u starijem uzrastu i
- sportisti koji su mlađi od 16 godina (pionirski uzrast).
Potrebna dokumentacija za PRVU REGISTRACIJU TAKMIČARA:
Kada je u pitanju izrada prve registracije i dobijanje Takmičarske licence neophodno je poštovati Član 5. Registracionog pravilnika RSS, u kojem piše sledeće:
Član 5.
Prva registracija obavlja se na osnovu pisanog zahteva sportiste i zahteva kluba na propisanom obrascu za koji se sportista registruje. Za maloletna lica obrazac uz potpis sportiste obavezno potpisuje i roditelj (staratelj). Uz obrazac za registraciju se obavezno dostavlja i potvrda o prethodnom lekarskom pregledu. Elektronskom poštom sa zvaničnog meila kluba na adresu SRB@fila-wrestling.com kancelariji RSS se dostavljaju sledeća dokumenta za registraciju:
1. Skenirani potpisani obrazac registracije od strane sportista (roditelja) overenog pečatom kluba i potpisom zastupnika kluba,
2. Sliku u JPG formatu veličine do 500 kb,
3. Skenirani izvod iz matične knjige rođenih, pasoš ili lična karta iz koje je vidljiv datum rođenja,
4. Skeniranu lekarsku potvrdu o prethodnom lekarskom pregledu sportiste (samo za sportiste koji se prvi put registruju).
5. Skeniranu uplatnicu takse za registraciju sportista (vidi član 33.).
Sva navedena dokumentacija se može dostaviti i preporučenom poštom na nadležnu kancelariju za registraciju (RSS, RSV, RSCS).
Potrebno je da svi klubovi poštuju gore navedene rokove i propise koji su predviđeni Registarcionim pravilnikom i odlukama Izvršnog odbora RSS.
Nove TAKMIČARSKE LICENCE biće izdavane klubovima tek po dokazu o uplati za izradu novih licenci.

    PRILOG 1
    REGISTRACIONI PRAVILNIK
.:: Administrator Panel ::.
 free counters
LINK